spotify instagram youtube Twitter Facebook
Dimarts, 12 de gener de 2010

El Govern assenta les bases del nou model d'ocupació pública a Catalunya

El Consell de Govern ha aprovat avui el Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública, que assenta les bases d’un model comú d’ocupació per al conjunt de les administracions públiques catalanes. El Projecte de llei respon a la voluntat del Govern de modernitzar l’ocupació pública mitjançant un nou model adaptat als requeriments i exigències de l'entorn socioeconòmic actual, que garanteixi, en termes d'eficàcia i eficiència, una millor prestació dels serveis públics a la ciutadania del nostre país.

La normativa desplega les competències en matèria d’ocupació pública que l’Estatut atorga a la Generalitat, així com alguns aspectes de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

Per primer cop, s’estableix un marc legal homogeni per a tota l’ocupació pública, ja que la Llei és d'aplicació a totes les administracions públiques catalanes –Administració de la Generalitat, administracions locals i universitats públiques– i comprèn totes les entitats de dret públic dependents o vinculades amb les administracions de referència, els consorcis interadministratius, així com les anomenades administracions independents.

El Projecte de llei incideix principalment sobre tres grans camps: els instruments d'ordenació i estructura de l’ocupació pública; el reclutament i la selecció del personal, i la mobilitat interadministrativa en el marc les administracions públiques catalanes.


Millorar la cobertura d’accés a la Renda Mínima d’Inserció


El Govern ha aprovat avui millorar la cobertura d’accés a la Renda Mínima d’Inserció (RMI) amb l’objectiu d’aconseguir que les persones que actualment es troben sense ingressos perquè no tenen una ocupació i han esgotat la percepció de prestacions i subsidis, o bé no hi tenen dret, estiguin el menor nombre de mesos possibles sense percebre cap tipus d’ingrés i a la vegada puguin fer un itinerari d’inserció laboral.

La RMI és una prestació assistencial de tipus econòmic i té com a finalitat el desenvolupament coordinat de les accions destinades a ajudar les persones que no disposen dels mitjans econòmics suficients per atendre les necessitats essencials de la vida, mentre es preparen per a la inserció o reinserció social i laboral. Comprèn accions de prestació de serveis socials, prestacions econòmiques, suport per a la integració laboral i formació d'adults. Aquesta prestació es gestiona entre el Departament de Treball, el Departament d'Acció Social i Ciutadania i el Departament d'Educació.


Pla territorial del Camp de Tarragona


El Govern ha aprovat avui definitivament el Pla territorial del Camp de Tarragona. El projecte constitueix un instrument bàsic per garantir un desenvolupament urbanístic ordenat, sostenible i eficient, la competitivitat del territori, la preservació del patrimoni natural i del paisatge i l’encaix adequat de les infraestructures. Els principals objectius del Pla són els següents:

- Ordenar el creixement urbanístic de la regió per tal de poder assumir els creixements esperats de manera eficient i sostenible i garantir la dotació adequada d’infraestructures, equipaments i serveis per a la població.

- Protegir valors naturals i els espais significatius d’interès paisatgístic i agrícola, com les àrees vitivinícoles, les àrees de regadiu, el paisatge del garrofer o els espais costaners.

- Definir la futura conurbació central del Camp de Tarragona, cridada a convertir-se en la segona gran àrea urbana de Catalunya, i necessitada d’un projecte de conjunt que permeti coordinar els planejaments de cada municipi.

- Potenciar el tren i integrar-lo a la ciutat actual i futura,amb l’arribada dels trens regionals d’altes prestacions al cor de la ciutat, oferir una millor cobertura urbana dels trens convencionals així com nous eixos tramviaris i nous itineraris per al transport de mercaderies.

- Ajustar les grans infraestructures viàries perquè no interfereixin amb la ciutat del futur i vertebrin l’interior de la regió, mitjançant l’establiment de diversos arcs viaris transversals.

- Amb l’aprovació d’aquest nou Pla Territorial,el 83% del territori català ja disposa de planejament territorial vigent.

Reunió del Consell de Govern
Reunió del Consell de Govern

© 2017 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web