spotify instagram youtube Twitter Facebook
Dimecres, 16 de setembre de 2015

Junts pel Sí fa campanya en 13 idiomes

Des de la comis­sió d’Immigració de la can­di­datura de Junts pel SÍ s’han edi­tat díp­tics infor­matius en tretze idiomes amb l’objectiu que tots els cata­lans i cata­lanes amb dret a vot a les eleccions plebiscitàries del 27 de setembre estiguin infor­mats de les raons per con­struir un nou país a la Unió Europa i per dem­a­nar a la nova ciu­tada­nia que s’impliquin i esdevin­guin fun­dadors del nou país.

Podeu descar­regar aquest material en castellà, àrab, urdú, anglès, francès, tagal, xinès man­darí, ale­many, romanès, por­tuguès, amazic i amazic a juntspelsi.cat/materials

L’àmbit d’Immigració de Junts pel SÍ i els seus vol­un­taris organ­itzen durant els prop­ers dies de cam­pa­nya diverses sor­tides repartint mate­r­ial a com­erços i reunions amb diri­gents asso­ci­atius per infor­mar del procés de con­struc­ció d’un nou país per a tothom.

El con­tingut del text és el següent:

El 27S hi ha unes elec­cions que són més que unes elec­cions nor­mals, seran el refer­èn­dum en el que els ciu­tadans de Catalunya decidi­rem, amb llib­er­tat, quin futur polític volem per Catalunya.

Per això, els dos primers par­tits de Catalunya (CDC i ERC), cinc par­tits més (Movi­ment d’Esquerres, Demòcrates de Catalunya, SOCALLI, Avancem, Rea­gru­pa­ment), enti­tats i per­sones inde­pen­dents hem decidir anar JUNTS PEL SÍ. Junts pel Sí a decidir, pel Sí a la democrà­cia, pel Sí a fer un nou país.

El 27S anirem junts per­sones que som difer­ents, per sumar la majo­ria i guan­yar un futur per a tothom.

El 27S anirem JUNTS PEL SÍ a fer un nou país per a tothom, hagi nascut on hagi nascut, parli la llen­gua que parli. Farem un país nou.

Catalunya és el país de les per­sones nascudes a més de 170 paï­sos difer­ents i que parlen més de 250 llengües, i serà el país on totes aque­stes per­sones faran juntes un nou país per mil­lo­rar les nos­tres vides i les dels nos­tres fills i filles.

Fes-​te can­di­dat de la can­di­datura més gran d’Europa: juntspelsi​.cat

1. Sí a un nou país amb opor­tu­ni­tats per a tothom.

2. Sí a un país que naix­erà del teu vot, amb una democrà­cia mil­lor, amb la par­tic­i­pació de les totes les per­sones, hagin nascut on hagin nascut.

3. Sí a un país amb les eines que tenen els Estats al servei de tots els ciu­tadans i per a la lluita con­tra la crisi i con­tra les desigualtats.

4. Sí a un país amb més i mil­lors llocs de tre­ball, amb una econo­mia basada en la justí­cia i el suport a la gent que tira enda­vant el seu negoci.

5. Sí a un país amb mil­lors escoles i mil­lors opor­tu­ni­tats per als nos­tres joves.

6. Sí a un país amb la mil­lor san­i­tat i un sis­tema de pen­sions segur que garan­teixi una vida digna a la gent gran.

7. Sí a un país divers, on s’hi parlen 268 llengües i que respec­tarà la llen­gua que par­les, que sents i que vius.

8. Sí a un país obert a Europa i al món, a l’exportació, a la inno­vació i amb la cul­tura a l’abast de tothom.

9. Sí a un país que pots decidir com vols que sigui. Fet entre tots.

10. Sí, tenim mil anys d’història i tu també hi pots participar!

11. Sí, tu també pots ser fun­dador del nou país.

Targetó de Junts pel Sí
Targetó de Junts pel Sí

© 2017 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web