spotify instagram youtube Twitter Facebook
Dilluns, 3 de febrer de 2014

Resolució aprovada en el Consell Nacional en defensa del dret de les dones a decidir sobre la interrupció voluntària del seu embaràs

La interrupció Voluntària de l'embaràs és un dret individual de les dones.

La llei Orgànica 2/2010 de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de l'Embaràs, que va entrar en vigor l'1 de juny del 2010, permet la Interrupció Voluntària de l'Embaràs (IVE) sense causa justificada fins a la 14a setmana de gestació. Un pas endavant en el dret de les dones a decidir sobre el propi cos, dret reconegut a l'article 41 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Aquesta llei es basa en terminis i no en supòsits com l'anterior, aprovada l'any 1985 (perill per a la vida o la salut de la dona embarassada, presumpció de defectes del fetus i violació).

El ministre de Justícia del Govern Espanyol, Alberto Ruiz-Gallardón, va presentar el desembre passat l'esborrany de la Llei d'avortament. Aquest document suposa una retallada i una agressió envers els drets de les dones a decidir sobre el propi cos. El ministre i els sectors més ultraconservadors pretenen banalitzar la decisió d'una dona que decideix interrompre el seu embaràs. Una decisió difícil i meditada. També pretenen decidir sobre el cos de les dones i coartar la seva llibertat de decisió fins al punt de menystenir la realitat, ja que segons l'Associació de Clíniques Acreditades per a la Interrupció de l'Embaràs (ACAI), l'aprovació de la nova llei d'avortament deixaria en situació d'il·legalitat, el 90% de les dones, que decideixen interrompre l'embaràs d'acord amb la llei de terminis actualment vigent.

Entenem que el dret a la maternitat no pot passar a ser una obligació. Hem d'assegurar que aquelles dones que no vulguin o no puguin, per diversos motius, ser mares en algun moment de la seva vida, tinguin llibertat de decisió.

Una modificació de la llei, en els termes que ha avançat el ministre de Justícia, per restringir l'accés de la dona a l'IVE fomentarà els avortaments clandestins en condicions precàries, que posaran en risc la salut de les dones, i afavorirà les desigualtats socials, ja que els viatges a països on permetin l'IVE a terminis, només se’ls podran permetre aquelles dones que puguin assumir-ne la despesa econòmica.

Esquerra Republicana referma el compromís en la defensa dels drets de les dones i manifesta que el dret al propi cos i el dret a la maternitat elegida han de prevaldre jurídicament sobre els dictats morals ideològics impulsats pels sectors ultraconservadors.

Per tot el que s’exposa en aquesta resolució, el Consell Nacional d’Esquerra Republicana acorda:

1. Manifestar el rebuig a la contrareforma que suposa la presentació de la “Ley de Protección de la vida del concebido y de derechos de la embarazada”, i demanar-ne la retirada.

2. Sol·licitar el desplegament de la llei actual en la seva totalitat, i amb la màxima eficiència i efectivitat real, i garantir l'aplicació del text legislatiu tant en matèria d'educació sexual, com d'anticoncepció i interrupció de l'embaràs. Dotar dels recursos necessaris la xarxa pública de salut per garantir l'equitat en l'accés i l'exercici dels drets sexuals i reproductius.

3. Blindar les garanties que la Llei actual estableix per protegir el dret, la seguretat i confidencialitat de les dones i dels professionals que efectuen una interrupció voluntària de l'embaràs, i limitar qualsevol intent de retrocés del govern de l'Estat en aquesta matèria.

4. Instar els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya a accelerar els treballs d’elaboració de la llei pròpia en l’àmbit de la salut sexual i reproductiva, d’acord amb el compromís ja adoptat en seu parlamentària.

5. Instar igualment els grups parlamentaris de les Illes Balears i del País Valencià a adoptar acords, amb la major celeritat possible, per iniciar el procés d'elaboració de lleis pròpies en l'àmbit de la salut sexual i reproductiva.


Barcelona, 31 de gener de 2014

Resolució aprovada en el Consell Nacional en defensa del dret de les dones a decidir sobre la interrupció voluntària del seu embaràs
Resolució aprovada en el Consell Nacional en defensa del dret de les dones a decidir sobre la interrupció voluntària del seu embaràs

© 2017 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web