Esquerra | Stop fracking


Ens oposem a les explotacions mitjançant la tècnica del fracking als Països Catalans

 • Considerem el fracking una tecnologia tècnicament no fiable, potencialment perillosa, de la que no es coneixen completament els seus efectes sobre el medi i la salut de les persones i que es demostra ineficient tant a nivell energètic, com econòmic i ambiental.

 • El fracking és una tecnologia que aprofundeix en la utilització dels recursos fòssils no renovables del planeta, que impedeix la transició cap a un nou escenari energètic mundial i que ens aboca a un major increment de les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

 • Davant de totes aquestes qüestions i en virtut del més elemental prinicpi de precaució cal impulsar el marc legal necessari, tant a nivell europeu com català, per tal d'impedir la proliferació de projectes de fracking al nostre país.

 • Considerem que no es pot posar en joc l’economia productiva de les zones afectades, la producció agroalimentària de qualitat, el seu potencial turístic ni la qualitat de vida de les persones, a canvi d’explotar una tecnologia invasiva, agressiva amb el medi, d’abast desconegut i de baixíssim rendiment tant econòmic com energètic.

 • Els impactes potencials són prou seriosos i l'afectació territorial molt extensa com per obligar-nos a exigir la màxima transparència a les administracions i als agents implicats, públics o privats, exigint la posta en marxa de mecanismes d'informació i participació pública en la presa de decisions en aquest àmbit.

 • Així mateix, considerem que la Unió Europea hauria d'impulsar la monitorització i la realització d'estudis sobre els efectes del fracking en el medi ambient i en la salut de les persones en les explotacions existents a Europa.


Què és el fracking?

El fracking és una tècnica desenvolupada als EUA i al Canadà per extreure el gas contingut a l’interior de les roques. Consisteix en perforar pous verticals fins a capes profundes (dels 400 als 5.000 metres), un cop s'arriba a aquesta capa el tub de perforació pren forma horitzontal i es fan una sèrie de detonacions explosives que provoquen petites fractures a la roca per les quals s'injecta un gran cabal d’aigua a molta alta pressió, barrejada amb sorra i fins a 600 additius químics que faciliten la disgregació de la roca i l’alliberament de les petites bosses de gas contingudes a l’interior.

Aquest sistema necessita de grans àrees d’explotació (desenes de milers d’hectàrees), en la que actuen independentment diversos pous de perforació, a una distància entre 1,5 i 2 km l’un de l’altre i amb totes les infraestructures de superfície necessàries per a desenvolupar les accions d’explotació, tractament i transport dels productes.

 Quin impacte ambiental té?

 • Els principals riscos ambientals del fracking són:
 • La contaminació del subsòl i dels aqüífers
 • Les variacions en el règim sísmic
 • L'elevat consum d’aigua que requereix
 • La gestió de les aigües residuals produïdes
 • L'alliberament no controlat de metà a l'atmosfera.

I cal tenir en compte que no existeixen estudis complets i exhaustius sobre els processos contaminants ni els impactes ambientals a curt i mitjà termini.

 

Els projectes de prospecció

als Països Catalans

En aquest moment hi ha sol·licituds per a la prospecció i exploració d'hidrocarburs en diverses zones dels Països Catalans: Ripollès, Garrotxa, Osona, Bages, Segarra, l'Anoia, Noguera, Solsonès, Ribagorça, Baix Cinca, la plana de Lleida, les Terres de l’Ebre i el nord de Castelló.

 

Enllaços i documents d'interès

» Plataforma Aturem el fracking

» Presentació «El fracking a Catalunya»

» Estudi sobre l'impacte de l'extracció de petroli
i gas de pissarra mitjançant la tècnica de fractura
hidràulica sobre el medi ambient i la salut humana

Estudi encarregat per la Comissió de Medi Ambient,
Salut Pública i Seguretat Alimentària del Parlament Europeu

» Gas pissarra. Avaluació inicial sobre l'impacte
ambiental i sobre el canvi climàtic

Estudi elaborat pel Tyndall Center el gener de 2011
(el Tyndall Center for climate change research és un consorci
de recerca sobre el canvi climàtic format per les principals
universitats del Regne Unit)

» Estudi sobre les emissions d'efecte hivernacle
de l'explotació de gas pissarra

Estudi realitzat per la Universitat de Cornell (Ithaca, EUA)

» Vídeo
Teresa Jordà: 'Per què s'imposa el fracking? Les empreses que se'n beneficien els paguen els sobresous?'

 

Agenda d'activitats de la Plataforma Aturem el Fracking (PAF)