Una Administració propera, simplificada i descentralitzada al servei de la ciutadania i de l’estat del benestar

Una Administració propera, simplificada, descentralitzada i amb el recursos suficients per prestar els serveis adequats als ciutadans i garantir i desenvolupar l’estat del benestar.

Simplificar l’organització territorial de les administracions públiques en dos únics nivells: Estat descentralitzat en vegueries i municipis. Aquests podran mancomunar els serveis de forma voluntària i flexible.

Impulsar processos de simplificació i modernització administrativa per facilitar les gestions als conjunts d’usuaris i interlocutors dels serveis públics.

Descentralitzar les decisions i establir mecanismes de responsabilització i processos de millora contínua i qualitat que incrementin l'autonomia dins el marc estratègic definit.

Una legislació clara que defineixi els ens que han d’integrar les administracions públiques republicanes, els objectius que han de perseguir i la manera de controlar-los i d’avaluar-los.

Establir mecanismes obligatoris, eficaços i transparents de rendiment i d’avaluació de les polítiques públiques, com ara la creació d’una agència independent d’avaluació de les polítiques públiques.

Establir mecanismes permanents per mesurar i adequar el grau de proximitat i confiança dels serveis públics a la ciutadania a qui va destinada.