Unes administracions públiques republicanes: govern obert, transparència i participació ciutadana

Les dades de les administracions públiques han de ser obertes, accessibles i transparents per a la presa de decisions i la implementació de les polítiques públiques basades en la participació ciutadana.

Totes les dades i els estudis de les administracions públiques han de ser accessibles, llevat que un llei ho prohibeixi explícitament per motius justificats.

Cal garantir mecanismes de participació en totes les fases de les polítiques públiques i de la prestació dels serveis públics (elaboració, prestació i avaluació).

Anunciar els perfils professionals i les retribucions dels càrrecs polítics, de confiança i directius de les administracions públiques del país, les declaracions patrimonials i d’interessos en el moment d’accedir al càrrec i en acabar, així com actualització anual de les variacions i, alhora, fer públics també els diferents òrgans dels quals formen part.