Un sistema de governança marítima modern i eficient fonamentat en la participació pública i la coresponsabilitat

L’espai marítim de la República, amb tots el seus recursos naturals, restarà fermament ancorat en l’àmbit del bé públic. Només la participació activa dels agents econòmics i la ciutadania en general en la configuració i implementació de la nova política marítima de la República garantirà el desenvolupament de l’economia blava de manera harmònica amb les aspiracions del conjunt de la societat i d’acord amb els valors republicans.

Desenvolupar el nou Consell Català de Cogestió Marítima com a òrgan de participació pública en la definició, el desenvolupament i l'execució de les polítiques marítimes en un règim de coresponsabilitat entre l'Administració i els sectors implicats, l’estament científic i les organitzacions ambientalistes, com a mecanisme per a garantir un bon estat ambiental del mar, afavorir el desenvolupament socioeconòmic en l'espai marítim i garantir el manteniment dels serveis ecosistèmics que el sostenen.

Garantir el control, el monitoratge i la revisió adaptativa de l’Estratègia Marítima per part del Consell Català de Cogestió Marítima.

Establir una Agencia Marítima Catalana que vetlli per l’execució funcional i material de l’acció marítima de la República, atenent a criteris de racionalització i simplificació i al marc europeu configurat per la Política Marítima Integrada.