La coresponsabilitat dels diferents actors és la millor garantia d’èxit

La gestió centralitzada, lluny del territori, ha suposat la progressiva alienació del sector respecte de la gestió de l’activitat pesquera, la qual cosa ha resultat en una manca de compromís i l’incompliment de les mesures. L’aposta per la cogestió, per contra, implica una ruptura radical amb aquest esquema, en garantir la plena implicació del sector i altres actors en el procés de gestió.

Devolució dels poders sobre gestió pesquera de l’administració als comitès de cogestió, en el marc dels plans de gestió. Els comitès de cogestió estaran integrats per representants del sector, l’administració, el món científic, entitats del tercer sector i altres parts interessades, en peu d’igualtat.

Desenvolupament d’un veritable pacte social per la pesca, que cerqui també el compromís proactiu dels municipis pesquers i que doni suport al nou model pesquer català.

Reforma del model de confraria de pesca per adequar la institució a les necessitats actuals del sector, tot adaptant-la plenament a les diverses situacions de la pesca al país.