Assumpció de responsabilitats en la repressió

Exigir a l’Estat espanyol un actitud de disculpa, revisió i rescabalament.

Anul·lació de les condemnes imposades per consells de guerra sumaríssims franquistes per haver estat dictades sense cap mena de garantia processal. Ratificar l'aprovació de la llei d’anul·lació dels judicis franquistes, presentada a tràmit al Parlament de Catalunya el passat 19 d'octubre, a proposta de diverses entitats memorialistes i referendada per tot el parlament Català el passat 29 de Juny.

I en especial, demanar a l’estat Espanyol l’anul·lació del judici al President de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys i Jover, i palesar la diferència de tractament rebut d’Alemanya i França d’una banda i de l’Estat espanyol de l’altra.

Fer públic el reconeixement a les persones assassinades arran de judicis sumaríssims i que passin de la consideració de reus condemnats a víctimes.

Instar a l’estat espanyol per tal que compleixi els postulats de les Nacions Unides en lo referent a la promoció de la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició.