Atenció integral de salut i social centrada en la persona d’acord amb els valors republicans

Un sistema que vetlli pels drets i deures dels pacients basats en els valors republicans i promovent l’atenció integral centrada en la persona, amb un especial èmfasi sobre els col·lectius més vulnerables i els seus cuidadors i famílies.

Una atenció social i sanitària de proximitat, centrada en el domicili, atenent tant com es pugui als condicionants propis del pacient i del seu entorn més immediat (familiars, de veïnatge...) i amb atenció especial per als col·lectius més fràgils i vulnerables.

Integració de la informació sanitària i social, garantint la privacitat i la seguretat. Informar i vetllar pels drets dels ciutadans amb relació a la seva informació sanitària, fonamentats en el sistema de drets ARCO (accessibilitat, rectificació, cancel·lació i oposició). El ciutadà és el propietari de la seva història sanitària i social i el sistema en té la custòdia.

L’atenció primària comunitària com a base de l’atenció integral i la principal porta d’entrada al sistema sanitari de salut i social. Potenciar i dotar l’atenció primària perquè sigui resolutiva alhora que vertebradora dels diversos nivells assistencials.

Superar la fragmentació entre nivells assistencials mitjançant l’estreta col·laboració i coordinació entre els nivells de l’assistència (primària, hospitalària, sociosanitària i salut mental) i vetllant per l’adient aplicació dels principis d’equitat entre nivells assistencials.