Una actuació pública que garanteixi l’equilibri de formats comercials

El model comercial català ha estat un model d’èxit al llarg dels anys i s’ha de projectar al futur i adaptar-se als canvis de la demanda sense perdre una de les seves característiques més essencials: la gran presència de petites i mitjanes empreses comercials independents, que conviuen amb la resta de formats amb la vocació d’assegurar que els ciutadans disposin d’uns serveis comercials eficients d’una oferta sense situacions de domini que, a mitjà termini, perjudiquin els seus interessos com a consumidors L’Administració, a partir de la capacitat reguladora, estimuladora i prescriptora, s’ha d’orientar a preservar aquesta varietat i fer-la compatible amb les noves tendències globals i amb les noves necessitats dels consumidors. La localització dels establiments comercials s’ha de produir preferentment dins les trames urbanes consolidades, llevat de les activitats les característiques de les quals facin més aconsellable que se’n desenvolupin fora (per la poca freqüència de compra, pel volum de les mercaderies, etc.). D’aquesta manera, es preservaran les nostres ciutats compactes urbanísticament, amb una utilització no intensiva del territori; amb una diversitat d’usos que les fa complexes i amb una capacitat de respondre a les necessitats de proveïment (en temps i en forma) que les fa cohesionades socialment.

Vetllar pel manteniment actual de l’equilibri de formats i la llibertat d’elecció de la població consumidora entre marques i formats. Evitar posicions de domini, sigui d’empresa o de format, que qüestionin aquests principis i perjudiquin els interessos de les persones consumidores.

Actualitzar l’ordenament jurídic de manera que es continuï garantint la pervivència d’un model econòmic d’èxit, plenament identificat amb les característiques socials, territorials i culturals pròpies del nostre país. Revisar la normativa comercial vigent per adaptar-la als escenaris derivats de la integració vertical del sector, les noves tecnologies, els nous hàbits de consum.