Fomentar el consum responsable

El consum responsable és una eina ciutadana poderosa per afavorir un desenvolupament econòmic en base a criteris de responsabilitat social, sostenibilitat mediambiental i diversitat cultural i lingüística. Alhora el consum responsable ens identifica i beneficia tant el nostre país com els consumidors vinguts de fora. Per aquest motiu, cal estimular la consciència ciutadana i fomentar una relació estable tant dins dels Països Catalans com amb altres organismes i estats transfronterers.

Fomentar el consum responsable en base a criteris de responsabilitat social, sostenibilitat mediambiental i diversitat cultural i lingüística, com a via per afavorir un model de desenvolupament econòmic més equilibrat, amb programes de formació i campanyes de sensibilització continuades.

Promoure els convenis de col·laboració amb el món local per controlar i sancionar les activitats econòmiques en les quals s’evidenciïn situacions de competència deslleial que posin en risc la seguretat del consumidor i la qualitat del servei.

Fomentar el diàleg permanent amb les organitzacions empresarials i professionals per impulsar les bones pràctiques en matèria de consum i ajudar a estendre l’adopció de pràctiques que responguin a la responsabilitat social corporativa.