La marca Barcelona, clau per potenciar l’activitat turística del país

Assegurar la compatibilitat de l’activitat turística i les funcions urbanes i residencials, mantenir i millorar el tradicional caràcter acollidor i amigable de la població autòctona envers els turistes, distribuir els beneficis del turisme entre tota la població i generar ocupació de qualitat.

Aprofitar el nou caràcter de capital d’Estat de Barcelona i la captació del màxim nombre possible d’activitats centrals —ambaixades, seus corporatives i d’organismes internacionals...— per reforçar el nombre de visitants de negocis i d’esdeveniments —congressos, trobades internacionals...

Aconseguir que els esdeveniments de més renom i que més ens reporten es continuïn celebrant al nostre territori. Intensificar la política de captació de grans esdeveniments de forma coordinada entre l’administració local i la nacional.

Coordinar les polítiques turístiques per alinear els interessos econòmics del país, treballant per reforçar les sinergies entre Barcelona i la resta de destinacions catalanes.