Polítiques comunitàries al servei d’uns sistemes de protecció adequats i del desenvolupament harmònic del mercat interior

Augmentar els mecanismes de transparència, control intern, informació, publicitat i clàusules abusives per aturar pràctiques manifestament contràries als interessos dels consumidors.

Transposició de la Directiva dels drets dels consumidors i reformes profundes en l’àmbit del dret civil i mercantil perquè l’Estat català esdevingui pioner en normativa de protecció dels consumidors.