La competitivitat com a garantia d’un sector agrari fort i mantenir l'equilibri territorial

La competitivitat del sector, a partir de produccions orientades a les demandes dels mercats i basades en varietats i races rendibles i adaptades al medi, juntament amb una bona regulació de les relacions entre els actors de la cadena alimentària, és una assegurança per mantenir la competitivitat del sector, tant per al mercat interior com per al mercat d’exportació. Només un sector econòmicament viable pot assegurar la sobirania alimentària.

Orientar i adaptar les produccions a l’evolució de la demanda mitjançant la utilització de varietats, hibridacions o creuaments moderns i ben adaptats a les nostres condicions agroambientals i socioeconòmiques.

Incentivar la inversió per dimensionar i modernitzar tant els processos productius com els processos de transformació i comercialització per assegurar-ne la qualitat, la seguretat i la competitivitat.

Crear les estructures d’estat necessàries (ambaixades, consolats, interprofessionals d’àmbit internacional, etc.) que intervinguin en l’efectiva promoció internacional de les produccions agroalimentàries catalanes, que proporcionin un autèntic suport i cobertura a les empreses exportadores catalanes, tant per consolidar els mercats com per obrir-ne de nous en països d’economies emergents o llunyans. I que col·laborin efectivament a posar en valor les produccions pròpies i posicionar-les en el mercat global.

Promoure els beneficis de la dieta mediterrània com un factor clau en la nostra vida. Vincular positivament aliments amb natura, gastronomia amb cultura, paisatge amb agricultura, educació amb salut.

Regular i promoure les relacions entre els actors de la cadena alimentària per a una distribució més equitativa dels marges comercials, perquè l’activitat agrària sigui econòmicament més rendible, animi la transmissió generacional i permeti la viabilitat del model català d’empresa agrària de base familiar.

Cal promoure la participació del sector primari en la construcció d'estructures de transformació i comercialització per millorar la rendibilitat de les explotacions i augmentar-ne la competitivitat. Només la participació del primer sector en tota la cadena que porta els aliments de les explotacions a la taula permetrà reduir significativament la vulnerabilitat produïda per l'extrema volatilitat dels preus en origen.

Simultàniament, caldrà ampliar la cobertura de les assegurances agràries, incorporant-hi el concepte d'assegurança d'ingressos (o de preus/costos), amb la finalitat de sostreure la determinació dels preus agraris a les actuacions d'especulació que periòdicament els afecten amb conseqüències absolutament negatives per les explotacions agroramaderes del país.