Compromís amb el dret d'asil i la protecció internacional

La República Catalana, com a Estat signant de la Declaració dels Drets Humans i de la Convenció de Ginebra, desenvoluparà una política pública estable de protecció internacional de les persones perseguides per raó d’ètnia, llengua, opinió política, creença o qualsevol altra vulneració dels drets humans.

Crear un sistema per a l’acollida i acomodació de les persones refugiades i sol·licitants de protecció internacional, regulat i coordinat en l’àmbit nacional, implementat mitjançant els ens locals i les entitats sense ànim de lucre.

Promoure la cultura d’asil entre la ciutadania, la memòria històrica del refugi i fomentar el deure cívic de participar en l’acollida de les persones refugiades, per exemple, amb programes de famílies acollidores.

Participar en la prevenció i resolució de conflictes armats, la reconstrucció i els processos de reconciliació en els països que han patit els efectes de la guerra, així com exigir el respecte als drets humans en la política de relacions internacionals.