Jordi Fàbrega, diputat d'Esquerra Republicana a la Diputació de Barcelona, encapçala el projecte de desplegament de la fibra òptica
Jordi Fàbrega, diputat d'Esquerra Republicana a la Diputació de Barcelona, encapçala el projecte de desplegament de la fibra òptica

Un dels objectius fonamentals de la Secretaria d'Ens Supramunicipals d'Esquerra Republicana és garantir la igualtat d'oportunitats i els mateixos serveis per al conjunt de la ciutadania del nostre país. Aquest principi bàsic es posa de manifest si repassem l'activitat de cadascuna de les administracions on tenim la responsabilitat de governar. És el cas de la Diputació de Barcelona, on des de la matèria de Mobilitat i Infraestructures Viàries, encapçalada pel diputat Jordi Fàbrega, s'acaba de presentar un projecte per facilitar el desplegament de la fibra òptica al conjunt de la demarcació.

Es tracta del Pla pel desplegament de canalitzacions de fibra òptica sobre carreteres de la Diputació de Barcelona, que ha de permetre l'arribada de la fibra en zones de baixa densitat de població i que són poc atractives pels operadors privats. Amb un pressupost de 19M€, aquestes obres, que han arrencat aquest mes d'abril, permetran, en la seva primera fase, fer arribar el desplegament de la fibra òptica a 55 municipis i 180.000 habitants potencials de la demarcació, abastant 252 km de carreteres locals. La data final de les obres està prevista entre finals de l'any 2018 i principis del 2019. Aquesta extensió es porta a terme a través de les carreteres de titularitat de la Diputació que permetin connectar-se en la xarxa troncal de fibra òptica pública. En canvi, el desplegament a la xarxa d'accés pels habitatges i empreses l'hauran de gestionar els ajuntaments respectius.

En una segona fase, s’ampliarà el territori on s’instal·larà la infraestructura perquè arribi la fibra òptica, amb l’objectiu de cobrir tot el territori de la demarcació de Barcelona. Aquesta fase, però, necessitarà actuar en carreteres de titularitat de la Generalitat, a més de les de la Diputació.

Amb un pressupost de 19M€, les obres permetran fer arribar el desplegament de la fibra òptica a 55 municipis i 180.000 habitants potencials

Aquest Pla ha de permetre complir els compromisos de l’Agenda Digital Europea 2010, que fixa que al 2020 el 100% de la població ha de tenir accés a internet de banda ampla de més de 30 Mbps, i el 50% de les llars a la banda ampla de més de 100 Mbps.

Cal destacar que aquest projecte és també un bon exemple dels avantatges que suposa l'economització de recursos, ja que s'aprofitaran els projectes que ja estaven planejats, com a obra ordinària inclosa en la conservació i la millora de la seguretat de les carreteres, i s'incorporarà dins de la cuneta de formigó la infraestructura per a la fibra òptica. Així doncs, es reforça la connectivitat amb la banda ampla, i al mateix temps, es dona un salt qualitatiu en la seguretat de les carreteres de la Diputació. El cost de la instal·lació de la xarxa de transport de fibra òptica, el que anomenem tritub, suposa només un augment del 10% respecte el cost previst de formigonar les cunetes. En canvi, en les actuacions necessàries per a implantar una xarxa de fibra òptica, la instal·lació del tritub suposa un 80% del cost. Aquesta actuació conjunta permet afrontar la inversió amb millors condicions econòmiques.


Col·laboració entre administracions

A la xarxa de transport soterrada està prevista una secció de quatre tritubs de 20mm i comptaria amb arquetes als extrems, als nuclis de població i als polígons industrials. El conveni que la Diputació de Barcelona té, en aquesta matèria, amb la Generalitat de Catalunya permetrà reservar conductes per al seu possible ús en serveis tecnològicament avançats d'autoprestació sobre les carreteres. I també s'està negociant amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) amb l'objectiu de posar fi als monopolis de grans operadors privats, evitant així mercats captius, i facilitar l'arribada a zones poc prioritàries per a la iniciativa privada d'aquestes grans empreses. D'aquesta manera, es promou que qualsevol persona, visqui allà on visqui, tingui accés a serveis de banda ampla competitiva i de qualitat.

Soterrar la fibra òptica és un sistema de distribució dels senyals de telecomunicació molt fiable, de molt altes prestacions, i poc o gens afectat per les condicions ambientals i meteorològiques externes. A més de ser respectuós amb el medi ambient i les persones, presenta un risc de quedar obsolet molt baix en la propera dècada.

Des de la Diputació de Barcelona accelerem l’arribada de la fibra òptica a bona part de la ciutadania que ara mateix té dificultats per accedir-hi
Jordi Fàbrega Diputat d'Esquerra Republicana a la Diputació de Barcelona

El diputat Jordi Fàbrega va presentar el projecte a totes les comarques que conformen la demarcació de Barcelona. En aquestes presentacions, va explicar que “l'actuació de la Diputació de Barcelona suposarà una acceleració de l'accés de la fibra òptica a bona part de la ciutadania de la demarcació que ara mateix troba dificultats per poder accedir-hi”. Fàbrega ha remarcat que “aquesta actuació suposa donar més eines al territori, facilitant l'arribada de la fibra òptica, i en un futur, aplicar les tecnologies amb la lògica de carreteres intel·ligents”.

Amb la voluntat de generar sinergies entre les diferents administracions, des del Govern de la Diputació de Barcelona es posen els estudis i l'experiència d'aquest projecte a disposició de la resta de diputacions i de la Generalitat de Catalunya perquè entre tots valorem la possibilitat d'estendre aquest tipus d'actuacions a d'altres territoris.