Disseny de l’itinerari d’acollida, acomodació i accés a la ciutadania

Un nou estat on el passat mai pugui hipotecar el futur per l’ascendència i on l’esforç es valori com a contracte amb el país d’acollida. Cal facilitar una gestió àgil del fenomen de la immigració i l’emigració internacionals i garantir la meritocràcia republicana i equitativa en la gestió dels fluxos migratoris.

Aprovació de la llei de ciutadania, que reguli l’itinerari i la durada del contracte de naturalització, i en garanteixi la consecució en igualtat de condicions per a tothom.

Establir òrgans de treball estables entre totes les administracions públiques del nou Estat català, per fomentar el consens interinstitucional i el treball multinivell, per garantir un desplegament coordinat de la llei de ciutadania a tot el territori, especialment en l’àmbit local.

Comptar amb les entitats del tercer sector per a la gestió de determinats àmbits del procés d’acollida i acomodació, mitjançant programes contracte que, a més, generin llocs de treball estables.

Aquest disseny ha de tenir en compte les persones immigrades a Catalunya, les que sol·licitin protecció internacional i també les catalanes retornades.