Dret a la maternitat i a decidir sobre el propi cos

Les da­des de l’Idescat confirmen el progressiu envelliment de la població. El 2014, la natalitat a Catalunya va baixar un 7,3 %, fet que suposa el cinquè any consecutiu de baixada, situ­ant Catalunya a la cua d’Europa en nombre de naixe­ments. Les dones cata­lanes tenen cada vegada menys fills (de mitjana, 1,33), 6 dècimes menys que l’any anterior i lluny d’altres paï­sos. Tot i l’intent d’implementar incentius per potenciar la maternitat, han resultat insuficients i sense gaire ressò, perquè els motius d’aquesta baixa natalitat són de diversa índole. Actualment, les dones tenen drets reproductius i poden escollir entre ser mares o no, però un altre ordre de coses són les condicions per poder elegir ser-ho (dret a ser mare), donada l’estructura del mercat de treball i l’organització dels temps a la vida quotidiana. Ens cal un canvi de valors i no només considerar la maternitat des d’una perspectiva de protecció, sinó anar més enllà i donar el dret a les dones a decidir lliurement sobre la seva maternitat. D’una banda, cal que les dones que decideixen interrompre un embaràs no desitjat rebin una atenció pública i de qualitat i, de l’altra, a totes les dones que escullen ser mares, oferir-los un suport integral i prou recursos perquè es puguin sentir plenament realitzades i en igualtat de condicions que els homes.

Garantir que els alumnes rebin educació afectiva, sexual i reproductiva, en l’àmbit curricular, i a tots els nivells educatius obligatoris.

Crear la llei catalana del dret de les dones a la maternitat, indistintament del model familiar que hagin decidit formar.

Signar un gran pacte social de país entre les administracions públiques, les empreses i els sindicats per permetre a les dones ser mares sense renunciar a cap àmbit de realització personal.

Crear equips especialitzats dins dels centres hospitalaris per atendre integralment les dones que decideixen interrompre un embaràs no desitjat.

Garantir que les dones sense parella estable i les lesbianes tinguin accés a tècniques de reproducció assistida en el sistema públic de salut.

Assegurar que totes les dones que ho demanin tinguin accés al sistema públic de salut per interrompre un embaràs no desitjat, sota l’empara de la legislació vigent.