Un Estat emprenedor que faciliti l’activitat empresarial

Un sistema econòmic sòlid i divers necessita d’un Estat capaç de permetre elaborar una política de desenvolupament industrial sense les restriccions de l’actual marc econòmic, amb recursos suficients i amb la capacitat de comprendre les necessitats pròpies del teixit empresarial català. Per això, cal passar d’un Estat espanyol que fa trampes amb les pimes a un Estat català que els faci de trampolí, construint una Administració que ajudi a fer créixer l’activitat d’autònoms i pimes.

Desenvolupar una nova política de desenvolupament industrial, a mitjà i llarg termini, que enforteixi les pimes, que aposti per l’emprenedoria en els nous jaciments d’ocupació i d’innovació tecnològica de futur.

Un Estat emprenedor que, des d’una lògica inversora, abandoni velles formes de burocratització i d’obstaculització de l’activitat econòmica i industrial, amb una Administració eficient, simplificadora i facilitadora de la recerca, la inversió i l’emprenedoria.

Construir una Administració tributària eficient, transparent, cooperant amb el contribuent i amb vocació de servei públic. La nova Hisenda Catalana, doncs, ha de partir de la confiança en el teixit econòmic, facilitant constantment la relació amb els administrats. Per a això, ens cal:

  • Una fiscalitat adaptada a la realitat del sistema econòmic i al nivell i ritme de l’activitat econòmica, que comporti la igualtat de tracte fiscal entre les pimes i grans empreses, prioritzant l’economia productiva i defugint l’especulativa.
  • Definir un nou Impost de Societats que respongui a les prioritats industrials del país.
  • Permetre a emprenedors i autònoms, per ampliar la base de cotització, reduir càrregues inicials, tarifa plana, vacances fiscals i activitat a temps parcial, o l’exempció fiscal a la reinversió per a les pimes.
  • Millorar el tractament fiscal de les empreses socials i entitats no lucratives.
  • S’ha de generar una consciència social que el defraudador, bé sigui un particular, bé sigui una multinacional, no és benvingut a Catalunya, ja que es vol crear un país transparent i net.
  • Garantir una nova fiscalitat justa per a les classes treballadores i classes mitjanes, amb un sistema fiscal redistribuïdor i incentivador de l’ocupació i l’emprenedoria, que afavoreixi les classes treballadores i les classes mitjanes.
  • Reforçar la Hisenda per assolir la fita d’un nivell de frau fiscal proper a zero.

Protegir els drets dels consumidors i les empreses, regulant de forma eficient i proactiva l’eliminació d’obstacles i barreres artificials a la competència, evitant que es generin mercats captius, l’abús de posició dominant de monopolis i males pràctiques d’oligopolis.