Eradicació de la violència masclista

Les dades empíriques entren en contradicció amb la impressió de la ciutadania sobre violència masclista perquè es creu que és un problema social cada cop més minoritari, però el cert és que la violència masclista persisteix i podem assegurar que no només no s’ha reduït, sinó que es transforma i s’adapta als nous formats de relació de les persones i entre els més joves especialment amb l’ús de les noves tecnologies. Aquesta xacra, l’hem de resoldre des del compromís de les polítiques públiques amb coordinació amb les entitats de dones i amb una resposta unívoca ciutadana de rebuig. Ens cal ser una sola veu i treballar de manera coordinada, i des de diferents àmbits, per la prevenció, la detecció de la violència masclista i l’atenció i la reparació de les víctimes i els seus fills i filles.

Promoure un gran pacte social, de país, amb el compromís d’eradicació de la violència masclista en totes les formes.

Formar en perspectiva de gènere i violència masclista tots els professionals que ofereixen serveis directes a les dones.

Donar suport, recursos i reconeixement a les entitats de dones que treballen en la prevenció, detecció i reparació de la violència masclista.

Avaluar el grau d’implementació de totes les mesures previstes en la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista 5/2008, per valorar-ne la repercussió i prendre mesures de correcció o millora.

Crear una xarxa de joves formats en temes d’igualtat i violència masclista perquè puguin impartir tallers destinats a la gent jove per sensibilitzar i prevenir la violència masclista entre el col·lectiu de gent jove.

Crear un programa específic dins del Departament d’interior sobre el tractament de la violència masclista.

Renovar l’impuls de la Comissió nacional per a l’abordatge de la violència masclista, que és el màxim òrgan de coordinació institucional, i dels grups de treball que la composen.

Dotar dels recursos necessaris el SIE (Servei d’intervenció especialitzada) i els SIAD perquè esdevinguin un servei públic d’atenció de primer nivell qualitatiu.