Estratègia de gestió cap al residu zero

Nou marc normatiu a Catalunya que contempli objectius ambiciosos i realistes a la vegada, per tal d’aconseguir un desenvolupament sostenible . Es complementarà amb un pla amb els recursos adients, que permeti apostar decididament per una transformació dels residus en recursos gràcies a l’aplicació del eco-disseny, processos de gestió innovadors i implantació de les TIC, dintre d’una clara visió i implantació de sistemes d’economia circular. Aquesta transformació del sector de gestió de residus, per ser realista i un referent a nivell internacional, necessitarà de l’impuls de l’Administració amb mesures econòmiques, fiscals assegurant el compliment de la normativa i com a dinamitzadora del indispensable trinomi: empresa productora ecològicament – recerca universitària aplicada- gestors de residus especialitzats.

Establir les bases d’una Estratègia Catalana cap al Residu Zero, que contempli mesures integrals en tot el cicle de vida dels productes i dels propis residus com a recursos a aprofitar dintre de sistemes d'economia circular, tot combatent la pràctica de l'obsolescència programada dels productes de consum.

Incorporar els residus dins d’una estratègia d’economia circular, començant per l’ecodisseny i fent què tot residu pugui ser transformat en matèria primera, amb tendència a reduir els productes que no són viables d’integrar novament en el medi o transformar en un nou producte o energia.

Impulsar la creació de plataformes mixtes entre empreses productores, universitats i empreses gestores de residus, per tal d’afavorir la innovació i l’economia circular.

Impulsar els sistemes de retorn d’envasos i productes usats, d’acord amb la responsabilitat ampliada del productor (fabricant), especialment per als productes no reparables, ni reutilitzables, i per a les restes de productes de difícil gestió i/o perillositat.

Pla específic de millora de l’eficiència del sistemes de gestió de residus urbans (segregació en origen, recollida selectiva, gestió eco-parcs i de tractaments finalistes), per tal d’incrementar significativament els ratis de recuperació i reciclatge. Es valorarà la implantació total o parcial de sistemes o combinació que funcionen amb èxit amb altres països del nord d’Europa, sempre tenint present la necessitat d’adaptació a les característiques de la cultura i del nostre territori i amb la realització de proves pilot en municipis representatius.

Impulsar una veritable compra verda pública que promocioni models de negoci relacionats amb la servitització (producte-servei) de manera que les empreses facturin per un estoc de béns present en l’economia i no per la freqüència de la seva renovació.

Assumpció de les competències en centrals nuclears i els seus residus d’alta i baixa intensitat, establint una estratègia a curt, mig i llarg termini a Catalunya, d’acord amb l’estratègia d’impuls decidit a les energies renovables, desenvolupant tecnologies que afavoreixin la seva regeneració i comercialització.