Governança global per un món més just i solidari

El fet de ser un país obert al món, i la voluntat de construir una democràcia avançada, ens esperona a construir un projecte nacional vinculat a la construcció d’un ordre internacional més just i solidari en l’arena internacional. La governança global i la defensa dels drets humans, la pau i la seguretat col·lectiva, la protecció ambiental i la lluita contra el canvi climàtic, juntament amb la recerca d’un desenvolupament just i equitatiu dels pobles, són els principals reptes i compromisos vers la comunitat internacional de què formem part.

Situar com a prioritat de l’actuació diplomàtica de la República Catalana la implicació en actuacions de justícia internacional, la governança democràtica i la lluita contra la violència i la delinqüència internacionals.

Assumir com a pròpies, i fomentar-les, les actuacions encaminades a la millora de la governança global i implicar-se en les actuacions mundials de la lluita contra el canvi climàtic i la preservació del medi ambiental en totes les facetes.

Contribuir valuosament amb els nostres valors distintius a la governança de les organitzacions internacionals i amb l’adopció de tractes i acords.