Gran acord social i econòmic per a un nou marc laboral i de generació d’ocupació

Cal impulsar la coresponsabilitat i cogestió dels treballadors a l’empresa com la millor manera de gestionar i fer créixer les empreses. En el model socioeconòmic i laboral català, l’economia social i uns serveis públics de qualitat són espais importants de la generació d’ocupació. Cal un gran acord social (agents socials i econòmics i partits polítics) per concretar els principals elements del nou marc laboral propi.

Legislar elements de cogestió i coresponsabilitat dels treballadors en les empreses grans i petites. Participació dels treballadors als òrgans de direcció. Millorar la transparència econòmica i financera.

Mesures per impulsar i enfortir l’economia social i un estat del benestar fort, amb feines de qualitat, també com a espai important d’ocupació i vertebració de la societat.

Cal un gran acord social, sindical, empresarial i polític per definir els elements del model sociolaboral, el model sindical –representativitat, petita empresa... –, la legislació, el fons de garantia salarial, el model d’indemnitzacions i les causes de la contractació. Una legislació pròpia d’empreses en crisi, lligat al manteniment de l’activitat i dels llocs de treball.

Fixació dels límits a la subcontractació i externalització de serveis, així com delimitació clara de la cessió de treballadors, en el benentès que no pot ser assumible l’externalització amb l’únic objectiu de precaritzar de forma inassumible el treball de les persones.