Un Servei Públic Educatiu que garanteixi la igualtat d’oportunitats i la inclusió educativa

L’educació és una peça clau per al progrés del país i de la seva ciutadania. I la qualitat d’un sistema educatiu es mesura per la capacitat que té d’aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat sense cap mena de discriminació. Tots els centres que integrin el servei públic hauran d’assumir aquest compromís. El salt de millora qualitativa del nostre sistema només serà possible des del diàleg, l’acord i el compromís de tota la societat. El Servei Públic d’Educació estarà integrat per tots els centres de titularitat pública així com per aquells d’altra titularitat que assumeixin els principis i objectius d’equitat i qualitat educativa que determini el Parlament de Catalunya i, en conseqüència, siguin sostinguts amb fons públics a partir d’aquest compromís. Una educació de qualitat requereix del compromís i la participació de tothom més enllà de l’estricte marc escolar. El servei públic ha de garantir la corresponsabilitat de tots els agents implicats en l’entorn educatiu: centres, ajuntaments, zones educatives, administracions, famílies, recursos d’educació no formal i, en darrer terme, el conjunt de la societat. L’educació ha d’estructurar-se sobre tres projectes: el de centre, el de municipi i el de país.

Pacte Nacional d’Educació que elabori les bases de la nova llei d’educació de Catalunya per organitzar el trànsit de l'actual sistema educatiu -fortament depenent de lleis estatals- a un de propi i que determini, des del consens educatiu i social, quina és l'educació que volem oferir, com s'organitzen els centres, com es garanteix la pluralitat de projectes educatius de qualitat, quin paper han de jugar les famílies, el professorat i els ajuntaments i com garantir de manera efectiva la igualtat d'oportunitats, la inclusió i la cohesió social.

Pla de xoc contra l’abandonament escolar prematur i la segregació, amb una inversió específica en els centres d’alta complexitat social i actuacions d’educació inclusiva i que potenciï el retorn educatiu i la inserció socioprofessional.

Beques de transport i menjador i ajuts en el primer cicle de l’educació infantil (0-3 anys) i en els ensenyaments postobligatoris per a totes les famílies que ho necessitin.

Asimetria en el finançament dels centres, adaptat a les necessitats reals de cadascun i al seu context social, garantint l’adequada escolarització de l’alumnat i les condicions eficients de cada centre.

Corresponsabilitat entre les diferents administracions per evitar la dispersió de recursos en l’atenció als centres i les famílies, especialment en zones escolars complexes amb un alt risc d’absentisme i abandonament escolar; desenvolupament de projectes comunitaris que afavoreixin el treball educatiu d’entorn; treball comú entre administracions i comunitat escolar i social per a la formulació dels Projectes Educatius de Ciutat.