Igualtat efectiva i no-discriminació

La societat catalana vol esdevenir referent europeu en matèria d’igualtat entre les persones i de respecte a la diversitat, per la qual cosa cal avançar decididament en l’establiment d’un marc legal i de mesures que combatin qualsevol discriminació. Catalunya és pionera en la lluita contra la discriminació i a fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació per raó de gènere, religió, conviccions, discapacitat, edat, origen racial o ètnic, identitat o orientació sexual, o per qualsevol altra condició social o personal. Hem de continuar treballant perquè el nostre país compti amb les institucions, tècniques jurídiques d’igualtat i els instruments més avançats i eficaços que assegurin aquesta no-discriminació entre persones.

Elaborar una llei per la igualtat efectiva i la no-discriminació, per combatre qualsevol tipus de discriminació sobre qualsevol col·lectiu social i garantir els mateixos drets per a tothom.

Establir una xarxa o taula de trobada, coneixement i coordinació amb els diversos col·lectius socials i les institucions.