Impuls de l'economia social i cooperativa com a motor de transformació

Impulsar de forma preferent l'economia social, el tercer sector i les cooperatives, perquè sigui el motor de transformació del model econòmic cap un model de consum més responsable, sostenible i solidari amb les persones. Per consolidar aquesta transformació, cal també impulsar la cultura d'empresa social entre el conjunt del teixit empresarial, incentivant comportaments socialment responsables i no exclusivament d'obtenció de beneficis empresarials. És necessària la incorporació de criteris socials a les empreses, públiques i privades, així com a l’Administració Pública del país. La transformació del model no es produirà únicament pel creixement de les entitats de l'economia social, tercer sector i cooperatives, sinó que també, per completar la transformació del model econòmic, cal impulsar el consum responsable: una demanda racional, conscienciada i coneixedora de l’impacte de les seves decisions de compra.

Fomentar la cultura de l'empresa social, mitjançant l’incentiu a les empreses socialment responsables amb les persones i l'entorn, i dels criteris socials entre el conjunt d'empreses del país.

Definició d'un marc normatiu general per al conjunt de l’economia social que integri i cohesioni la normativa actual, i que incorpori noves mesures de millora des de la perspectiva del nou model de país.