Infraestructures digitals per millorar l’eficiència dels serveis i la competitivitat

Les infraestructures digitals i la utilització generalitzada per la societat en general i les empreses en particular és una de les eines fonamentals per millorar l’eficiència dels serveis públics, la competitivitat econòmica i el coneixement. Els principals canals físics de comunicació són dos: les xarxes telefòniques i d’Internet fixes, i les xarxes mòbils que fan ús de l’espectre radioelèctric, que és un bé de domini públic estratègic. L’espectre radioelèctric és un recurs escàs de domini públic que té un valor estratègic i econòmic essencial per al desenvolupament de les TIC, alhora que també ho és per a la seguretat nacional de la República Catalana. Les polítiques de potenciació de les tecnologies de la informació i les comunicacions en general, i la d’espectre en particular, són vistes com una de les palanques més potents de reactivació econòmica i creació d’ocupació. Aquestes infraestructures seran sostenibles i amb baixes emissions de carboni. Les tecnologies de la informació i la comunicació ofereixen solucions per impulsar una economia dinàmica i global, basada en l’eficiència i el respecte vers al medi ambient, i contribueixen a rebaixar les emissions de carboni associades a la construcció, el transport i la logística, a més de facilitar la reducció del consum energètic, tant dels sector productors com de la societat civil en general.

Crear i col·locar en el mercat diverses bandes públiques d’espectre radioelèctric aptes per al desplegament i complement de la xarxa d’accessos sense fils, amb l’objectiu de promoure el desenvolupament de la banda ampla en tot el territori català i satisfer les creixents demandes d’aquest recurs.

Definir el servei universal per a la prestació de comunicacions electròniques a Catalunya que inclogui no només la garantia d’accés a un ample de banda mínim (superior als 20 Mbps actuals a l’Estat Espanyol) a qualsevol punt del territori, sinó també la garantia d’accés a determinats continguts audiovisuals en català.

Desenvolupar i promoure les xarxes d’alta velocitat de fibra òptica fins a la llar al 100 % del territori català, incloent-hi els polígons industrials i les zones d’activitat econòmica.

Regular i garantir la neutralitat de xarxa i serveis a Catalunya a fi i efecte d’evitar pràctiques anticompetitives (ràting zero, etc.) que puguin condicionar l’accés a infraestructures i continguts digitals dels ciutadans de Catalunya.

Crear i fomentar polítiques per preservar la funció de servei públic dels mitjans audiovisuals públics catalans i l’accés dels ciutadans a continguts audiovisuals en català.

Redefinir i crear nous sistemes generals d’e-Administració, oferint i facilitant al ciutadà, empreses i entitats tràmits administratius electrònics.

Creació del Pla de Desplegament Sostenible d’Infraestructures Tecnològiques, entre el Govern català, les operadores de telecomunicacions i les empreses tecnològiques a Catalunya per assolir el reptes de reducció d’emissions de carboni.