La diversitat lingüística com a oportunitat en l'economia del coneixement

Entenem l'empresa com a part fonamental del sistema comunicatiu del nou país i és per això que ha de ser la punta de llança del nou model de política lingüística. A la vegada, en el marc de l’economia basada en el coneixement i la informació, la diversitat lingüística i l’impuls de la llengua catalana són dos elements que contribueixen al desenvolupament de la societat catalana en el marc de la globalització.

La nova República ha de tenir vocació de ser un país capdavanter de les indústries de la llengua i de les tecnologies de la informació en tot allò que concerneix el multilingüisme.

Desenvolupar una política lingüística basada en la creació de solucions de gestió empresarial i en premiar les empreses que tinguin bones pràctiques lingüístiques.

L'etiquetatge de tot tipus de productes, la comunicació formal, la documentació, senyalització i rotulació serà en català o occità sens perjudici d'altres llengües.