Les TIC a l’abast de tothom

Malgrat que l’ús de les TIC entre els ciutadans està a la mitjana europea, ens trobem que moltes persones en edat laboral no són usuàries habituals d’Internet ni, fins i tot, d’un ordinador o tauleta. Això provoca que aquestes persones, caracteritzades per un nivell molt baix d’estudis i molt concentrada en determinats barris de les ciutats o pobles, quedin exclosos del mercat laboral i tinguin greu risc d’exclusió social. La integració social i desenvolupament personal són prioritats per a la República Catalana i les TIC faciliten la integració dels col·lectius amb més risc d’exclusió social proporcionant instruments que faciliten l’accés a nous serveis, nous continguts i nous canals i espais de comunicació, formació i estímuls personals. Les tecnologies de la informació i les comunicacions faciliten també les polítiques de responsabilitat social corporativa a les empreses, l’accessibilitat a la formació, i posen els recursos culturals a l’abast de tothom, afavorint el desenvolupament personal. Gràcies a les TIC es pot comprendre i actuar massivament, intuïtivament i profundament en les necessitats dels ciutadans, al mateix temps que aquests, utilitzant-les, adquireixen unes competències que els capaciten no tan sols personalment sinó també professionalment.

El Pla nacional contra l’escletxa digital serà prioritari per al nou Govern de la República Catalana. Creació i posada en marxa del Pla ciutadà d’evolució tecnològica, establint com a fita que en el 2025 no hi hagi analfabetisme digital, impulsant així el desenvolupament social i econòmic del país. Establiment de l’obligatorietat d’estar en possessió de l’Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, ACTIC, o equivalent mitjançant titulació superior en TIC, per accedir o desenvolupar qualsevol càrrec administratiu de l’administració catalana.

Potenciació i redefinició de la Xarxa de Punts TIC i Òmnia de Catalunya com a espais on la innovació i la transferència de coneixement i desenvolupament de la xarxa ciutadana sorgeixi, creant al mateix temps una xarxa de laboratoris de cocreació.

Desenvolupament de polítiques actives de potenciació del teletreball en les empreses i les administracions públiques, fent així més viable l’horari laboral per a la conciliació familiar i reduint despeses de desplaçament als ciutadans i protecció mediambiental, al mateix temps que s’augmenta la rendibilitat de les empreses.

Creació d’un conjunt d’eines tecnològiques de participació ciutadana mitjançant una plataforma de participació i informació de les polítiques públiques convidant a participar tots els ciutadans en consultes públiques per establir aquestes polítiques, proposar idees i prendre decisions.

Potenciar la conscienciació i defensa dels drets del ciutadà per al coneixement del que representa l’ús de les seves dades personals per tercers, amplificat essencialment en l’ús a Internet, donant-los l’oportunitat de decidir la utilització d’aquestes dades.