Lluita contra el canvi climàtic

La reducció d’emissions contaminants i la millora de la qualitat de l’aire de les nostres ciutats i entorn en general, reverteix directament sobre una millor qualitat de vida i sobre la salut de les persones. En l’àmbit de les emissions, Catalunya assumirà amb convenciment els compromisos internacionals, com a nou estat de la UE i en el marc del Protocol de Kyoto i del Mecanisme europeu de comerç de drets d’emissió corresponents a la seva realitat industrial i energètica, repercutint en la productivitat laboral i els costos del treball.

Establir un pacte nacional econòmic i industrial que assumeixi els corresponents objectius de lluita contra el canvi climàtic i la millora de la qualitat ambiental.

Es definiran uns ratis objectius que relacionin l’evolució de l’economia i la reducció d’emissions atmosfèriques, per tal de garantir el control de l’efectivitat de les mesures adoptades, evitant que un descens de l’economia pugui distorsionar els resultats i les accions a realitzar.

Prioritzar un pla específic de mesures per accelerar l’assoliment dels objectius de reducció del 20% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en el període 2013-2020, dins dels projectes L’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC) i del Pla de l'Energia i Canvi Climàtic.

La Generalitat es dotarà d’un organisme interdepartamental del canvi climàtic, amb autoritat plena sobre les polítiques en matèria d’emissions a Catalunya.

S’integraran els Plans d’actuació contra el Canvi Climàtic i la Lluita contra la Contaminació Atmosfèrica per potenciar la seva efectivitat i control, a més d’afavorir la seva implantació als sectors i agents implicats.

A Barcelona i a les principals ciutats de Catalunya s’implantarà progressivament plans específics “smartcity” per tal d’afavorir una mobilitat més ecològica, de menys impacte ambiental. Catalunya ha d’ésser un model de referència internacional en la implantació i ús eficient d’una xarxa intel·ligent de transport públic i d’un impuls decidit per a la nova generació de vehicles més ecològics.

S’impulsarà la col·laboració entre empreses existents i universitats, així com startups per potenciar la innovació de tecnologies en la prevenció i control d’emissions.

Implantar un impost sobre el carboni per tal de desincentivar la seva emissió i estimular l’aparició d’un nou model de producció i consum descarbonitzat i basat en l’economia circular.