Seran nacionals de Catalunya totes les persones que hi habitin en el moment fundacional de la República

La nova República Catalana ha de ser la de totes les persones que la integrin en el moment fundacional. Es consideren com a part integrant de la nova República Catalana els nacionals espanyols residents a l’estranger que hagin nascut o hagin tingut la residència habitual a Catalunya i els seus descendents, com també les persones que tinguin una vinculació real amb Catalunya.

Reconèixer la plena ciutadania a totes les persones d’altres orígens que puguin demostrar la voluntat de ser-ho, amb un tràmit administratiu previ.

Les persones immigrades han de tenir garantit l’accés a la nacionalitat catalana el dia fundacional de l’Estat català, amb els mateixos criteris de residència al territori que qualsevol altre ciutadà de l’Estat espanyol o de qualsevol altre país europeu. La nacionalitat catalana no quedarà condicionada a la renúncia d’una altra nacionalitat.

Reconèixer el dret de viure en família a tota la ciutadania, i portar-lo a terme mitjançant reagrupament familiar a la nova República de Catalunya.

Reconèixer el dret de residència permanent i a gaudir del drets civils, socials i polítics, en les mateixes condicions que els ciutadans que hagin obtingut la nacionalitat catalana, a les persones que no l’hagin volgut adquirir en el moment fundacional.