No-discriminació i lluita contra l’homofòbia i la transfòbia

La República ha de ser garant en l’exercici dels drets i eradicar actituds discriminatòries de qualsevol mena, també vers el col·lectiu LGTBI. En aquest sentit, la República haurà de desplegar lleis antidiscriminatòries i vetllar perquè la igualtat sigui efectiva per garantir el dret de les persones LGTBI a viure amb normalitat la seva identitat sexual en la vida personal, pública i professional.

Aprovar una nova llei contra l’homofòbia i la transfòbia amb competències penals per incriminar les discriminacions més greus contra persones LGTBI.

Dur a terme una política sensible respecte de les persones LGTBI perseguides en els seus països d’origen i disposar de mecanismes d’acollida.