Organització territorial integrada i en xarxa

L’organització ha de ser territorial, integrada i en xarxa, amb participació efectiva i vinculant dels representants de la ciutadania i dels professionals. Els diferents proveïdors han de tenir el mateix tractament i han d’estar en sintonia a cada territori.

Descentralització de l’organització i planificació amb participació dels ens territorials (comarques/vegueries).

Organització dels serveis de provisió, tenint en compte la realitat geogràfica, epidemiològica i sociodemogràfica de cada territori (àmbits rurals, metropolitans i urbans).