País, ciutats i pobles intel·ligents

Les Smart Cities o ciutats intel·ligents són el resultat de la necessitat cada vegada més important d’orientar les nostres vides cap a la sostenibilitat. Aquestes ciutats poden definir-se com ciutats del coneixement, digitals, cibernètiques o ecològiques. Els països, ciutats i pobles intel·ligents se serveixen d’infraestructures, innovació i tecnologia per reduir el consum energètic i l’emissió de carboni, però també per millorar la qualitat de vida dels ciutadans en altres aspectes, com pot ser la seguretat o el transport amb serveis que faciliten el dia a dia de les persones. Es pot dir que són ciutats o pobles que han desenvolupat un sistema de sistemes que funcionen de forma conjunta. Apostem perquè aquests sistemes, infraestructures, innovació i tecnologies estiguin primer al serveis dels ciutadans i seguidament de les ciutats i pobles del nostre país. Les Smart Cities només tenen sentit si serveixen per solucionar els reptes que tenim com a ciutadans dins d’aquestes àrees urbanes. Per tant, les solucions tecnològiques han d’estar al serveis dels projectes de ciutat. Les ciutats intel·ligents són també les que disposen d’una administració més oberta i transparent i que utilitzen les TIC per apropar l’administració al ciutadà, aprofitant la capacitat que ofereixen els canals digitals per millorar la transparència en la gestió i fomentar la innovació en els processos de comunicació bidireccional ciutadà – administració.

Creació del Pla nacional de ciutats i pobles intel·ligents de Catalunya, on es marcaran les línies estratègiques a seguir i els objectius a aconseguir per als propers 20 anys i el qual estarà obert a la participació de cadascun dels agents de la ciutat o poble.

Creació de línies de treball especifiques pel sector tecnològic en l’àmbit de les ciutats i pobles intel·ligents (Smart Cities) i de la internet de les coses (IoT) amb polítiques actives d’ajuts per a la innovació i l’atracció de talent a Catalunya. Es crearan clústers especialitzats en transport i mobilitat intel·ligent, sistemes de residus i tractament d’aigües, educació intel·ligent, emergències intel·ligents, sostenibilitat intel·ligent, subministres d’aigua, llum i gas intel·ligents i participació ciutadana intel·ligent.

Creació y seguiment de les normes, els protocols i els requisits de les ciutats i pobles intel·ligents de Catalunya seguint els estàndards de la ITU. Aquesta funció recaurà sobre el nou ens regulador tecnològic de Catalunya.

Transformació de LOCALRET en un organisme intersectorial, depenent del Comissionat o la Secretaria General d’Innovació Tecnològica, capaç de donar suport permanent als ajuntaments i governs per dissenyar les ciutats i pobles intel·ligents, així com ajudar a posar en funcionament els seus projectes. LOCALRET haurà de ser també l’organisme encarregat d’efectuar la governança del Pla nacional de ciutats i pobles intel·ligents de Catalunya, vetllant per l’assoliment dels objectius establerts i la coherència i cohesió territorial dels diferents projectes i iniciatives.