Uns mercats regulats i una política de competència al servei de l’interès general que eviti les situacions de domini (energia, telecomunicacions, etc.)

Per a la millora de la competitivitat i l’assoliment d’un marc de prosperitat compartida que redueixi les desigualtats i creï condicions de mercat favorables a la predistribució, és imprescindible una millora dels mercats regulars (energia, telecomunicacions, audiovisual, transports), tant en els mecanismes de fixació de preus i la rebaixa de les barreres d’entrada com en la protecció dels consumidors. Alhora, cal una política de competència que eviti l’abús de posicions de domini i incorpori criteris de responsabilitat social i ambiental en l’àmbit de la competència.

Política procompetitiva i d’integració en l’espai europeu en els mercats regulats, especialment en l’energia i les telecomunicacions, impedint la creació d’oligopolis. Una nova llei de l’energia que abarateixi els costos d’entrada, en fomenti l’autogeneració i determini un mecanisme transparent de fixació de preus. Revocació de la reforma elèctrica espanyola.

Garantia de la independència, transparència i retiment de comptes dels organismes reguladors, creant organismes o seccions independents per a cadascun dels mercats (energia, telecomunicacions, audiovisual, transports).

Incorporar la política de competència en el mercat lliure d’elements com la responsabilitat social i ambiental per a la determinació de la competència deslleial, i evitar ex ante posicions que puguin comportar un alt risc d’abús de domini del mercat.