Una fiscalitat justa i eficient que garanteixi l’estat del benestar i la funció redistributiva i fomenti la competitivitat i prosperitat compartides

Catalunya necessita dotar-se d’un marc fiscal més simplificat, eficient i adaptat a les realitats econòmiques de la globalització. En l'àmbit de la política d’ingressos, cal tractar de manera molt més favorable fiscalment les rendes del treball, gravar el capital especulatiu, incentivar fiscalment l’R+D+i i la reinversió productiva i penalitzar el frau fiscal. En les polítiques de despesa, apostem per un estat socialment inversor i predistribuïdor que creï noves condicions de mercat més equitatives.

Simplificació de tota l’estructura impositiva, fusionant diversos impostos actuals que recapten diferents nivells administratius. Per exemple: fusió de l’IBI amb l’Impost de Patrimoni, fusió de l’Impost de Societats amb l’Impost d’Activitats Econòmiques, millorar la coordinació de l’Impost de Transmissions Patrimonials Oneroses amb l’IVA, etc., garantint una distribució adequada dels ingressos tributaris entre les administracions (el Govern de la República i les administracions locals).

Reducció dels impostos sobre la renda provinents del treball, especialment en els trams més baixos, incentiu fiscal al lloguer, simplificació de les deduccions actuals i adaptació dels trams de declaració per a autònoms i ingressos complementaris amb fiscalitat més amable.

Supressió dels tractaments fiscals favorables a determinades societats financeres (ex: SICAV) i creació d’un impost a la banca. Creació d’un codi impositiu ambiental per afavorir conductes ecològicament més responsables, simplificant i unificant els impostos ambientals actuals, tot incrementant la fiscalitat a l’energia nuclear. Establir i ampliar deduccions per a la reinversió productiva de beneficis empresarials.

Incrementar la progressivitat en els impostos indirectes, i particularment en l'IVA, sobre els productes de consum habitual per a la subsistència de les famílies i tipus més elevats per als productes de luxe.

Creació d’una tarifa plana impositiva i de cotitzacions socials per als emprenedors i autònoms en el marc d'un sistema de cotització al sistema de seguretat social més progressiu.

Persecució del frau fiscal i l’elusió fiscal, especialment la que es dugui a terme mitjançant l’enginyeria fiscal. Aposta per un model d’administració tributària basat en el compliment tributari de tots els agents econòmics, no només dels que declaren.