Preservació i gestió del medi natural i les seves espècies

Entenem la qualitat de l’entorn, el territori i el paisatge on vivim com a element fonamental de la qualitat de vida. La preservació dels sistemes naturals i de les espècies forma part de la qualitat territorial a què aspirem, fins i tot, com a actiu econòmic a preservar. Un territori de qualitat, doncs, amb una planificació harmònica entre la protecció i l’aprofitament sostenible del medi, amb els usos ciutadans, econòmics i de lleure. Desenvolupar la planificació de l’entorn natural amb l’objectiu d’establir l’adequada protecció i ordenació del medi per compatibilitzar la conservació i el manteniment de les activitats agràries i forestals i els usos socials i de lleure.

Establir un sistema d’organització administrativa que unifiqui totes les competències en matèria de gestió forestal, espais protegits i conservació de la biodiversitat dins de la Generalitat de Catalunya en un sol organisme, amb prou autonomia com per establir models de gestió per als espais naturals i coordinar la gestió tots els espais naturals protegits de Catalunya.

El marc legislatiu ha de garantir la conservació i millora del medi natural, així com nous models de tinença i ús del territori, mitjançant cessió, custòdia, tutela, contractes de gestió, etc.