Una recerca d’excel·lència en base a l'autonomia, la transparència, l’avaluació i el retiment de comptes

El sistema de recerca català s’ha de basar en criteris d'excel·lència, transparència, avaluació i retiment de comptes, facilitant la participació dels investigadors i investigadores en la gestió del sistema.

Carrera professional en recerca que tingui en compte la conciliació amb la vida familiar. Garantir la igualtat de gènere al sistema de recerca.