Reforcem l'estat del benestar

Garantim les necessitats bàsiques de tothom

Propostes immediates

Apostem per un sistema sanitari públic universal i amb un finançament just. Integrem l'atenció sanitària i la social. Protegim la gent gran, amb 500 professionals de la primària per a residències. Obrim les escoles. Regularitzem les persones migrades. Transitem cap a un model de renda bàsica. Avancem cap al salari mínim català de 1.200 €. Vetllem pels drets al subministrament, l'habitatge i l'alimentació. Reforcem la xarxa de serveis socials i les polítiques actives d'ocupació.


Construïm un estat català del benestar

Visió de futur

Volem impulsar un nou contracte social amb més drets i millors serveis públics. Advocar per un Sistema de salut universal, centrat en l'atenció primària i comunitària. Convertir Catalunya en un referent mundial en la recerca biomèdica. Establir un marc català de relacions laborals. Apostar per l'educació com a pilar fonamental per a la igualtat d'oportunitats. Fer una república catalana culta, crítica i creativa.