Regulació dels fluxos migratoris

El moviment de població ha estat la primera de les globalitzacions des que existeix la humanitat. Les fronteres són barreres artificials que no poden impedir les migracions. Una regulació racional dels fluxos migratoris des d’una perspectiva real i objectiva de les causes de les migracions és imprescindible per a la bona gestió de les entrades i sortides.

Creació de l’agència catalana de les migracions, adscrita a l’Organització Internacional de les Migracions (ja prevista en la Llei d’Acollida i pendent de creació).

Preveure un ampli ventall de visats d’entrada, com el de recerca de feina, diverses modalitats d’estudi i d’investigació, etc., i la migració circular.

Preveure mecanismes de repesca per a persones que, malgrat haver regularitzat la situació administrativa, caiguin en una situació d’irregularitat sobrevinguda.

Crear un programa de retorn voluntari d’acord amb les necessitats, capacitats i recursos de les persones que desitgin tornar o que no vulguin seguir l’itinerari d’acollida, acompanyament i acomodació i, per tant, no s’avinguin al contracte de ciutadania.