Salari digne i millor distribució de la riquesa

La República Catalana ha de comprometre's amb un pla de reducció de les desigualtats i una millor redistribució de la riquesa per avançar cap a una societat més justa i solidària. El creixement de la recuperació econòmica no està arribant a tothom per igual i les desigualtats no fan més que incrementar-se. Vivim en una societat cada cop més desigual en que la pobresa no només no decreix sinó que es manté malgrat la bonança econòmica. La principal raó és el repartiment desigual del fruits del creixement econòmic que cada vegada van a parar a menys mans en detriment de la gran majoria de la població, i especialment de les persones més desafavorides.

Incrementar el Salari Mínim Interprofessional fins a situar-lo a un mínim de 1.000 euros mensuals, d’acord amb les recomanacions de la Carta Social Europea, reduint així les desigualtats salarials per la part baixa de l’escala.

Establir una escala salarial 1/12 per garantir una major equitat retributiva, on la part fixa del salari més alt no superi en més de 12 vegades el salari més baix. Aquesta mesura permetria regular les diferències màximes dintre de les empreses i a l'administració pública. A més afavoriria la progressiva reducció de la bretxa salarial de gènere, tenint en compte que les dones suposen el major percentatge del total d'assalariats menys retribuits.

Evitar que la subcontractació sigui usada com a un mecanisme per a reduir costos salarials. Per a fer-ho efectiu caldrà igualar el salari de subcontractats i contractats, desarticular la cessió legal de treballadors i falsos autònoms i evitar que les externalitzacions signifiquin una justificació per a l'acomiadament procedent.

Eliminar la bretxa salarial de gènere promovent la transparència retributiva a les empreses, així com el reforç i compliment de la igual remuneració en el treball.