Servei públic que prioritzi la millora dels resultats educatius de l'alumnat i la seva formació integral

L’assoliment de l’èxit educatiu per a tothom, entenent com a èxit la suma de l’èxit acadèmic, l’èxit personal, l’èxit social i l’èxit professional, és un repte de primer ordre que, per la seva naturalesa i abast no és responsabilitat únicament de les institucions educatives i de les administracions públiques. Per això, la millora de la formació inicial i permanent del professorat i de les seves condicions laborals ha d’esdevenir una de les prioritats del sistema. Al mateix temps, cal que aquesta responsabilitat sigui plenament compartida per les famílies i per la societat. Perquè, en definitiva, l’educació és una qüestió de país. Per això, hem de consolidar un model educatiu que tingui per finalitat la formació integral de la persona i la seva capacitació per a conviure democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments pedagògics que possibiliten la construcció crítica del coneixement i l’autonomia de pensament i d’aprenentatge de tots i cadascun dels alumnes, independentment d’origen, llengua o condicions personals i familiars. Un nou paradigma educatiu que situï l'alumnat al centre del sistema i que permeti passar d’un model d’ensenyament transmissor a un model basat en l’aprenentatge i en l’adquisició de competències.

Autonomia de centres amb projectes educatius sòlids, afavoridors de bones pràctiques i del treball cooperatiu dels equips docents, amb una relació activa amb l’entorn i amb una dotació de plantilles de professorat suficients, estables i implicades en el projecte del centre.

Desenvolupament de currículums centrats en les competències que han d’adquirir els alumnes per esdevenir ciutadans del segle xxi amb plena autonomia personal.

Reforma integral de la formació inicial del professorat per aconseguir que l’ofici docent estigui entre els més qualificats i socialment reconeguts i reformulació de la formació permanent, adequant els seus plans a les necessitats dels sistema i les innovacions tecnològiques i socials

Impuls de l’institut escola com a fórmula més adequada a l’ensenyament públic per garantir un itinerari formatiu coherent i de continuïtat en l’ensenyament bàsic i superar la fragmentació curricular entre els ensenyaments.

Serveis i programes que donin suport als centres per fer una diagnosi precoç de l’alumnat amb dificultats i dissenyar una atenció ràpida, eficaç i permanent, que l’ajudi a superar les dificultats inicials.

Els currículums garantiran el ple domini de les llengües oficials i les competències en una llengua estrangera.