El patrimoni cultural i natural per desenvolupar un turisme de qualitat

El patrimoni cultural i natural de Catalunya és un factor de competitivitat únic i singular al qual hem d’atorgar el màxim valor per diferenciar la nostra oferta de la de la resta de països i ciutats competidors. La nostra oferta ha de parlar del nostre país i ha de fer emissaris de la nostra identitat els turistes mitjançant la promoció dels trets i els valors que ens distingeixen, amb elements històrics, culturals, naturals i patrimonials.

Establir un pla estratègic de la marca Catalunya com a destinació turística singular de forma coordinada amb tots els sectors i les administracions implicats en els elements que configuren la nostra identitat singular, com ara els culturals, els esportius, els agraris i els parcs i espais d’interès natural. Promoure de forma organitzada i programada, a curt i a mitjà termini, aquests valors i trets diferencials, tant directament i convencionalment com mitjançant altres productes (pel·lícules, exposicions, reportatges, esdeveniments...) als països emissors.

Introduir de forma sistemàtica el turisme com a mecanisme de valorització de tot el nostre patrimoni material i immaterial i activitats tradicionals, que contribueixi a mantenir-lo i continuar-lo. Derivar recursos directament generats per l’activitat turística al manteniment del patrimoni.

Consensuar i desenvolupar amb els operadors turístics les fórmules específiques per aprofitar el nostre patrimoni i els trets diferencials com a factor d’atracció i de complement de l’activitat turística tradicional.