Qualitat i sostenibilitat del servei als turistes i visitants

Cal que el servei que es proporciona tant als turistes com als visitants estigui en consonància amb el tipus de turista d’elevat valor afegit —que no necessàriament de luxe— que volem atreure. Per aquest motiu, cal millorar la qualitat dels serveis i les infraestructures turístiques. Cal distribuir els beneficis del turisme entre tota la població i generar ocupació de qualitat i, d’aquesta manera, reforçar el consens social sobre el sector.

Impulsar una nova governança que generi complicitats entre societat, institucions i món privat, dotant de més recursos la Direcció General de Turisme i les administracions amb competències turístiques, amb l’objectiu d’implementar polítiques que permetin una gestió integral de l’activitat turística i la capacitat d’actuació en cadascun dels elements de la cadena de valor que representa el turisme.

Elaborar un pla integral de qualificació i reciclatge dels treballadors i professionals del sector, amb l’objectiu d’impulsar la formació contínua, establint vincles permanents entre escoles de turisme, sector privat i institucions públiques que, mitjançant plans d’estudis i programes especialitzats de pràctiques actualitzats, permetin afavorir una ocupació laboral de qualitat i alt valor afegit.

Segmentar les polítiques de promoció turística perquè permetin captar nous perfils de demanda menys sensibles al preu i més vinculats a la qualitat de l’oferta, mitjançant el desenvolupament de sistemes de gestió i monitorització de dades turístiques i l’anàlisi de dades massives (big data).

Promoure un pla integral de modernització de les infraestructures d’acollida turística que promogui la desconcentració i diversificació territorial de l’activitat turística, amb l’objectiu de repartir millor la pressió dels fluxos turístics i els beneficis de l’activitat turística al territori.

Incorporar de forma sistemàtica la implementació de pràctiques d’economia verda per disminuir els costos de funcionalment —energia, aigua, compres, residus...— i per diferenciar-ne el servei, per exemple, mitjançant la promoció d’etiquetes ecològiques i d’estàndards internacionals que certifiquin i posicionin internacionalment la nostra oferta com a sostenible, o bé la implementació de sistemes d’autoproducció i autoconsum energètic als allotjaments i les infraestructures turístiques.

Establir una política fiscal moderna per al sector, les pimes i els emprenedors que respongui als nostres interessos, tant sectorials com generals, i plantejar noves fiscalitats que plantegin gravar les activitats que generen més externalitats negatives, com pot ser la de l’ús intensiu de l’espai públic.

Elaboració d’un pla territorial sectorial que permeti planificar territorialment el turisme, per exemple, prevenint desgavells urbanístics i ambientals, o bé vetllant per la interconnectivitat de les infraestructures de transport, els ports, els aeroports, el ferrocarril i la xarxa de carreteres, establint mecanismes de coordinació que permetin optimitzar la mobilitat de turistes i visitants, especialment a l’estiu.

Prioritzar la rehabilitació o la substitució d’allotjaments turístics per davant de la nova creació, especialment en zones no urbanitzades o escassament urbanitzades, per reconvertir, per exemple, les destinacions turístiques més madures que comencen a presentar importants evidències d’obsolescència turística.

Vetllar per l’accessibilitat als recursos i serveis turístics, així com del país en general, amb la finalitat de fer els Països Catalans una destinació de qualitat i cohesió social.

Continuar impulsant les TIC per facilitar la informació vinculada als continguts turístics del país abans, durant i després del viatge, mitjançant la millora contínua dels canals de comunicació i suport digitals, incentivant l’ús i el posicionament del sector en el món de les TIC (especialment en pimes i activitats que interessi promocionar) com a eines amb grans avantatges de gestió, promoció i comercialització.