Un cos de Policia de Catalunya unificat, dimensionat i ben valorat

La policia és la garant que tota la resta funcioni. Articulació de la Policia de Catalunya com un cos civil, armat, jerarquitzat i desplegat per tot el territori.

Abordar el debat definitiu sobre el model de seguretat nacional. Anàlisi dels diferents sistemes defensius de països de dimensions semblants. Valoració de la posició estratègica de Catalunya a Europa i al món. Comptar, en aquest debat, tant amb experts provinents de la defensa com de la seguretat pública i privada.

Unificació definitiva del Cos de Mossos d’Esquadra (CME) i Policia Local en un sol cos, sota comandament d’Interior, com a resultat de la discussió i aprovació definitiva de la Llei de Policia de Catalunya.

Posterior a la unificació, definició de les competències dels caps de policia local de la ciutat on s’ubica el cos i dependència funcional de l’alcalde o el regidor delegat.

Assumpció de les funcions pròpies d’una policia estatal, previ dimensionament dels efectius. La policia ja no és només policia de seguretat i proximitat, sinó que assumeix competències plenes, com a policia integral d’un estat.

Assumpció de les tasques de defensa del nou país des del mateix cos de la Policia, mitjançant la creació d’una divisió especifica que fonamenti l’eficàcia en l’especialització i en l’aplicació dels avenços tècnics i tecnològics en defensa militar.

Redactar al més aviat possible una llei de seguretat privada, per enfortir la col·laboració amb els cossos de seguretat. Limitar la quantitat d’aspirants a vigilant de seguretat (agent de seguretat privada) en cada promoció, per eliminar l'excés de vigilants que hi ha a hores d’ara a l'Estat Espanyol. Donar cabuda dintre del sector als auxiliars de serveis (agent de seguretat privada), actualment en una situació de buit normatiu. Redistribuir l'excés d'escortes privats en casos de protecció de violència de gènere. Regulació normativa de funcions i competències en matèria de vigilància privada.