Un model català de relacions laborals

La República Catalana ha de garantir el dret a un treball digne i vetllar pels drets laborals de totes les persones treballadores, sense discriminacions i amb igualtat efectiva, trencant amb la segmentació horitzontal i vertical entre dones i homes. Les relacions laborals de la República han d’estar basades en la negociació i la mediació, la negociació col·lectiva, el diàleg social i el reconeixement de les parts. I implementar un model de cogestió i corresponsabilitat dels treballadors i treballadores a l’empresa, impulsant l’economia social i garantint uns serveis públics de qualitat per a la generació d’ocupació. Els pilars d'aquesta proposta són: