Un país creatiu que no té por del talent

L’excel·lència de la creació catalana ha de ser l’objectiu del conjunt de les polítiques culturals públiques de la mateixa manera que hom espera l’excel·lència del sector sanitari, educatiu o empresarial. El sistema cultural català ha de ser prou fort com per poder captar, mantenir i donar sortida al talent existent a Catalunya. Cal aconseguir, doncs, que la societat percebi i gaudeixi amb orgull les obres del seus creadors actuals i el pòsit que han anat deixant els seus antecessors i que actualment podem contemplar mitjançant la riquesa del nostre patrimoni material i immaterial. Les polítiques d’avaluació pública s’han embolcallat excessivament en indicadors quantitatius més adients per a les indústries manufactureres que no pas per a l’assoliment d’un teixit cultural, també, d’alta qualitat. La creació cultural actual i el patrimoni han de ser coneguts i reconeguts pel conjunt de la societat catalana i valorats com un actiu indispensable.

Procurar per l’ensenyament, difusió i potenciació de la creació cultural a l’escoles així com la difusió de les diferents formes de cultura popular i tradicional existents al nostre territori.

Repensar, reorganitzar i millorar l’ensenyament artístic a Catalunya per tal de fomentar la pràctica cultural, el desenvolupament del talent creatiu i facilitar la creació de centres d’excel·lència.