Un Sistema Nacional de Salvaments i Emergències

Els equips d’intervenció en emergències i salvament són un bé preuat que ha d’atendre tot un territori de manera equilibrada, pel que necessita estar ben coordinat i estar dotat amb uns mitjans adequats per ser-hi present. El nou país no es pot permetre ni el malbaratament ni la desatenció.

Els efectius i mitjans dels serveis de salvament i extinció d’incendis s’han de coordinar en l’INFOCAT i cobrir amb garanties tot el territori del nou país.

Cal repensar el nexe bombers funcionaris–bombers voluntaris, transformant-los en un sol cos, configurant la relació del bomber voluntari en una relació contractual tot seguint els models europeus, garantint l’operativitat i la protecció de la salut en el Cos. Cal garantir un correcte desplegament territorial i uns nivells màxim i mínim de servei bàsic a tot arreu.

Optimització dels recursos humans i tècnics disponibles en el nou Cos entre professionals i la nova denominació dels anteriors voluntaris, per cobrir de manera ràpida l’ítem anterior. Homogeneïtzació del sistema d’organització i competències dels cossos de bombers i de la formació que reben amb la promulgació d’una llei del bomber de Catalunya.

Actualització de la regulació del Decret que regula els bombers d’empresa per incorporar-los definitivament al Sistema Nacional de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament.

Articulació d’un cos (175–180 com a màxim) de tècnics superiors en gestió forestal (abans, FP2 forestal), provinents de l’actual Cos d’Agents Rurals que dependrien orgànicament del Departament d’Agricultura i amb la funció de fomentar i donar suport a l’activitat forestal i la gestió pública i privada de la forest.

Cal una regulació integral amb rang de llei d’aquest col·lectiu, que inclogui, entre d’altres, la doble funció entre extinció en l’època de risc d’incendi forestal i de prevenció la resta de l’any. Integració de les ADF en el Sistema Nacional de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament. Cal incorporar les ADF al Departament d’Interior durant el període d’alt risc d’incendi forestal i en les activitats de suport a bombers durant les activitats d’emergències definides prèviament, per garantir la millor coordinació possible, la formació i la millora en la capacitat de resposta, atesa l’àmplia implantació territorial.

Possible integració dintre d'aquest cos dels guardes de camp, inclosos com a especialització dintre de la seguretat privada, previ reciclatge i formació adients.

Repensar-ne la implantació, com a servei correctament dimensionat sobre la base de les necessitats, atès per professionals, organitzat de manera descentralitzada, fonamentat en el coneixement del territori i centrat en l’atenció sense demora de l’emergència sorgida.