Un sistema públic, universal, de qualitat, sostenible i equitatiu

El sistema ha de ser universal, de qualitat, sostenible, eficient i equitatiu, i capaç de generar prosperitat essent motor d’una economia basada en el coneixement, amb transparència i retiment de comptes.

El pressupost assignat haurà de ser l’equivalent a la mitjana del percentatge del PIB que destinen els països de l’Europa dels 15 i, com a mínim, l’equivalent a la mitjana de tots els percentatges del PIB català gastat durant els últims 15 anys.

Una agència independent d’avaluació de resultats de salut i socials, econòmics i de satisfacció, que sigui de caràcter tècnic i publiqui els resultats en format amable i intel·ligible per al ciutadà.

Contractes de gestió que incorporin un sistema d’incentius per a la millora de la qualitat, l’eficiència, la recerca i la innovació, i per l’assoliment d’objectius en salut i socials, amb arrelament territorial, amb transparència i participació.

Establir l’agència catalana del medicament com a ens regulador de tot el relacionat amb la recerca, el desenvolupament, la comercialització i la promoció de medicaments.